Jedným z dôležitých technických parametrov, ktoré priamo ovplyvňujú hodnotu tepelnej straty budovy je popri tepelnoizolačných vlastnostiach energetickej obálky budovy najmä vzduchová priepustnosť. Vzduchotesnosť obvodového plášťa budovy je nevyhnutnou podmienkou správneho fungovania a účinnosti systému riadeného vetrania. Riadené vetranie so spätným získavaním tepla sa nazýva rekuperácia. Na presné stanovenie tepelnej straty nízkoenergetického domu (NED) či energeticky pasívneho domu (EPD) a teda správneho návrhu zdroja tepla je znalosť hodnoty vzduchovej priepustnosti nevyhnutná. Zisťuje sa tzv. BlowerDoor testom. 

Meranie môže odhaliť nekvalitné miesta v plášti budovy pred jej dokončením

Meranie vzduchovej priepustnosti obálky budovy okrem stanovenia výmeny vzduchu medzi interiérom a exteriérom pri tlakovom rozdiele 50 Pa pomôže taktiež odhaliť nekvalitné miesta v plášti budovy a umožní ich opravu ešte pred dokončením celej stavby. Ak budova nie je vzduchotesná, ohriaty vzduch, a teda teplo, vplyvom rozdielu tlakov vzduchu medzi interiérom a exteriérom, vplyvom rýchlosti vetra, uniká netesnosťami v plášti budovy. Hygienicky nevyhnutnú výmenu vzduchu v NED či EPD zabezpečuje riadené vetranie často so spätným získavaním tepla, tzv. rekuperácia. Vzduchovú priepustnosť obvodového plášťa budovy overujeme stanovením celkovej intenzity výmeny vzduchu n50 pri tlakovom rozdiele 50 Pa v zmysle normy STN EN 13829. Pri prirodzenom vetraní budovy sa požaduje hodnota n50 = 4,5/ h, to znamená, že sa celkový objem testovaného priestoru vymení 4,5-krát za hodinu. V budovách s núteným vetraním je to najviac n50 = 1,5/h, pri nútenom vetraní so spätným získavaním tepla – rekuperáciou najviac 1,0/h a v budovách so zvlášť nízkou potrebou tepla na vykurovanie najviac 0,6/h.

Parametre vzduchotesnosti vplývajú na štandard bývania

Vzduchotesnosť budovy vplýva na: zníženie spotreby energie na vykurovanie, resp. klimatizovanie, ochranu pred poškodením budovy vplyvom kondenzácie vodných pár v konštrukcii, optimalizáciu a využitie parametrov vetracieho zariadenia. Tiež na ochranu pred hlukom vonkajšieho prostredia, ochranu pred vstupom škodlivých substancií a látok do interiéru, dokonalejšiu protipožiarnu ochranu a ochranu pred vnikaním dymu, udržiavanie požadovanej kvality vzduchu v interiéri, komfortnejší životný štýl a vysoký štandard bývania.

Meranie vzduchovej priepustnosti Blower Door testom

Účelom merania je lokalizovať netesné miesta v stavebnej konštrukcii a stanoviť celkovú intenzitu výmeny vzduchu n50. Meranie je možné použiť pre existujúce, nové a rekonštruované budovy. Hodnoty n50 optimalizované pre budovy so zvlášť nízkou potrebou tepla sú: nízkoenergetické domy (NED) n50 ≤ 1/h; energeticky pasívne domy (EPD) n50 ≤ 0,6 /h.

Priebeh merania vzduchovej priepustnosti

Meranie je možné vykonávať dvoma spôsobmi. Budova sa testuje buď v stave používania a určujeme jej energetickú náročnosť, alebo testujeme budovu pred uvedením do prevádzky a zisťujeme kvalitu obvodového plášťa. Testovanie pozostáva z dvoch krokov. V prvom sa za pomoci ventilátora vytvára podtlak. Riadiaci program reguluje otáčky ventilátora a pri konkrétnych hodnotách tlaku zaznamenáva objemový prietok vzduchu. V druhom kroku vytvárame v objekte pretlak. Namerané hodnoty vyhodnotí program a určí stupeň vzduchotesnosti pri pretlaku. Pre tento spôsob merania sa na určenie poškodených a netesných miest v obalovej konštrukcii používa generátor na výrobu hmly. Výsledná hodnota vzduchovej priepustnosti je priemerom oboch meraní.

V Petržalke začal prúdiť čerstvý vzduch

Nestáva sa až tak často, že developer vykročí o krok vpred do „neznáma“ s cieľom priniesť do segmentu „čerstvý vzduch“. A ešte zriedkavejšie je základom takéhoto „vykročenia“ atraktívne územie v širšom centre hlavného mesta s celkovou rozlohou viac ako 2 ha. A práve v takomto kontexte vzniká projekt Petržalské dvory. Ide o projekt konverzie a prebudovania zanedbaného územia v tesnej blízkosti polyfunkčného bytového domu v Bratislave-Petržalke na modernú obytno-športovo-rekreačnú zónu.

V rámci jednotlivých etáp je navrhnutý postupný rozvoj územia s mottom „bývanie-šport-rekreácia“. Prvou etapou je ýstavba 185 bytov, športového centra s prepojením celej zóny na areál letného kúpaliska Matador. Pri návrhu sú už od fázy urbanistického konceptu aplikované zásady návrhu energeticky pasívnych domov. Projekt Petržalské dvory dostal vďaka rozhľadenému zahraničnému investorovi šancu preukázať životaschopnosť jednej myšlienky. A to že investícia do kvality vnútorného životného prostredia bytov a ich vysokej energetickej efektivity prinesie želané ovocie.

Postupy návrhu

Keďže ide o pomerne ambiciózne ciele, už v projekčnom procese padlo rozhodnutie aplikovať pri návrhu zóny progresívne postupy vychádzajúce z metodiky integrovaného navrhovania (ID). Základným stavebným kameňom metodiky ID je stanovenie cieľov a systematické riadenie procesu návrhu od úvodných fáz až po odovzdanie budovy jej užívateľom. Spracované variantné riešenia boli na základe vopred stanovených kritérií a cieľov vyhodnotené multi-kriteriálnou analýzou a pre ďalšiu prácu bol zvolený najoptimálnejší z nich. Pri dodržaní vysokých štandardov energetickej hospodárnosti totiž len čisto komerčné ukazovatele nevedú k vyhodnoteniu investične optimálneho variantu. Podstatný vplyv na efektivitu investície mali napr. aj parametre ako faktor tvaru, orientácia, systém tvorby vzduchotesnej roviny a pod.

Unikátny systém centrálneho bytového vetrania – rekuperácia

Aktuálne je projekt Petržalské dvory pred kolaudáciou I. etapy – bytového domu so 45 bytovými jednotkami. Je navrhnutý v ultra-nízkoenergetickom štandarde v energetickej triede A1. Aj vďaka ID procesu je vybavený inovatívnym a na Slovensku unikátnym systémom centrálneho bytového vetrania, zvaného rekuperácia. Implementuje tak prvky špičkového a overeného know-how energeticky pasívneho štandardu známeho z kvalitných pasívnych bytových domov v Rakúsku a Nemecku: kvalitná tepelnoizolačná obálka, kvalitné okná, eliminácia tepelných mostov, vzduchotesnosť, vetrací systém a rekuperácia, či tienenie proti letnému prehrievaniu. Obyvateľom bytov má tak ambíciu priniesť v zime aj v lete vysoký komfort bývania, 100 % čerstvý vzduch s trvalo nízkymi koncentráciami CO2. Pričom náklady na el. energiu pre VZT budú vysoko prevyšované úsporami tepla vďaka špičkovej viac ako 84 % účinnosti rekuperácie vetracích jednotiek ATREA certifikovaných v PHI Darmstadt. Projekt Petržalské dvory aj výsledkami predaja bytov preukazuje, že pridaná hodnota v podobe energetickej efektivity a kvality prostredia konečne začína byť aj na slovenskom realitnom trhu atraktívnou komparatívnou výhodou. A že vykročiť pomocou integrovaného navrhovania smerom k „novej generácii budov“ bolo pre investora to správne rozhodnutie.

Zdroj: Ing. Ľubica Šimkovicová, Inštitút pre energeticky pasívne domy, Foto: V. Šimkovic. Text vznikol v rámci realizácie projektu MaTrID, ktorý sa uskutočňuje s podporou programu Inteligentná energia – Európa.

Meracie zariadenie BlowerDoor – osadenie do vhodových dverí – autor V. Šimkovic