REGISTRAČNÝ
POPLATOK
/do
10.10.
/po
10.10.
/na
mieste
 základný účasť na konferencii 49 € 59 € 69 €
 rozšírený účasť na konferencii
večerná párty
65 € 75 € 85 €
 študentský účasť na konferencii 19 € 29 € 39 €
 večerná párty 22 € 25 €  –

 

Všetky prednášky a diskusie budú simultánne tlmočené do slovenského jazyka a naopak.

 

Zľava 10% pre člena CPD alebo iEPD. Študentské vložné platí pre držiteľov platnej ISIC karty.
**Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program.


REGISTRÁCIA >> UKONČENÁ

V prípade otázok nás kontaktujte na konferencia@iepd.sk.


 

OBCHODNÉ PODMIENKY

USPORIADATEĽ
Usporiadateľom konferencie je Inštitút pre pasívne domy, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 31809944, DIČ: 2022080280.

OBJEDNÁVKA
Objednávka, ktorú účastník konferencie (ďalej len účastník) zašle usporiadateľovi, je pre účastníka záväzná. Usporiadateľ má právo objednávku odmietnuť, prípadne navrhnúť účastníkovi zmenu v objednávke.

ÚHRADA
Na základe záväznej objednávky bude účastníkovi vystavená a zaslaná zálohová faktúra, ktorú je povinný uhradiť v lehote splatnosti. Pokiaľ tak neučiní, má usporiadateľ právo objednávku zrušiť.

STORNO POPLATKY
Pokiaľ účastník zruší svoju účasť na konferencii:
•  viac ako 30 kalendárnych dní pred konaním akcie – ukončí sa zmluvný vzťah bez akýchkoľvek nárokov na obidvoch stranách (už zaplatená záloha bude v plnej výške vrátená),
•  14 až 30 kalendárnych dní pred konaním akcie – je storno poplatok 50 % z ceny objednávky,
•  menej ako 14 kalendárnych dní pred konaním akcie – je storno poplatok 100 % z ceny objednávky.
Pokiaľ vzniknú na strane usporiadateľa okolnosti, ktoré nezavinil, ale tieto bránia v uskutočnení akcie, zmluvný vzťah sa ukončí. Účastník má právo na vrátenie celej zaplatenej zálohy, nárok na iné odškodnenia nevzniká.