Témou XII. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2016, vypísanou divíziou ISOVER – firmy Saint-Gobain Construction Products s.r.o., bola vízia obytnej zóny v pasívnom štandarde pre mesto Brest v Bielorusku.

Brest je mesto s bohatou históriou, ktoré v roku 2019 oslávi tisíc rokov od svojho založenia. Nachádza sa v krásnom prírodnom prostredí, ktoré vo veľkej miere určuje široké koryto rieky Muchavec pretekajúcej pozdĺž celého mesta. Charakter mesta vytvára práve prírodné prostredie a v ňom rozptýlená pomerne extenzívna zástavba. Architektúra v meste odráža jeho dramatickú históriu. Väčšina budov pochádza z obdobia po 2. svetovej vojne je postavená typizovanou prefabrikovanou technológiou. V kontraste s touto výstavbou sú zachované stavby pôvodnej sakrálnej architektúry a ojedinelé stavby z obdobia konštruktivizmu.

Zadaním pre XII. ročník študentskej súťaže bola mestská časť Krasny Dvor, ktorá nachádza v juhovýchodnej časti mesta Brest asi 7 km od jeho centra. Lokalita leží na južnom brehu rieky v tichom prostredí a je situovaná na jednej z hlavných rozvojových osí mesta v blízkosti predpokladaného centra mestského a nadmestského významu. Úlohou účastníkov súťaže bolo ponúknuť víziu komunitnej obytnej zóny s návrhom dvoch typov bývania v pasívnom štandarde aj s riešením urbanistickej štruktúry v podobe veľkostne definovaných modulov. Urbanistický koncept lokality predpokladal, že územie bude riešené na princípe delených modulov v ortogonálnej mriežke.


Na  príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská divízia firmy Isover a Fakulta architektúry STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé tri návrhy z národných súťaží, sa bude konať 25. – 28. mája 2016 v Minsku. Porota národného kola zasadala dňa 13. 4. 2016 a z ôsmich zaslaných návrhov ocenila tri prvou, druhou a treťou cenou.

Zloženie poroty:

Ing. arch. Andrej Alexy, hosť. prof., ÚKAIS, FA STU – predseda
Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť. prof., ÚAOB, FA STU Bratislava
Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., ÚAOB, FA STU Bratislava
Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV
Ing. arch. Juraj Šujan, SKA
PhDr. Ľudovít Petránsky, Vydavateľstvo Jaga
Ing. arch. Róbert Löffler, 1. cena v medzinárodnom kole 2009
Ing. Vladimír Balent, Saint-Gobain Construction Products, s. r.o.
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže

Výsledky súťaže:

1. miesto – súťažný návrh č. 6 autorov Bc. Emy Kiabovej a Bc. Romana Ruhiga (6. ročník SvF a 5. ročník FA STU Bratislava)

Z hodnotenia poroty: Predložený návrh komplexne rieši celé územie a rešpektuje podmienky zadanej regulácie územia v podobe dvoch definovaných modulov. V návrhu je čitateľný analytický prístup. Vyriešenie architektúry požadovaných domov do definovaných modulov je podporené analýzou týchto štruktúr. Architektonický výraz obidvoch typov požadovaných domov vykazuje jednotný rukopis. Návrh preferuje riešenie verejného priestoru pred riešením architektúry, čo je podporené zeleným konceptom, vodným prvkom a prepojením modulov ponad hlavnú komunikáciu pomocou zelených plôch, ktoré presunutím úrovne komunikácie do podzemia odstraňuje bariéru v obytnom prostredí.

2. miesto – súťažný návrh č. 1 autorov Bc. Viktora Kasala, Bc. Anny Juríčkovvej a Bc. Lucie Kovárovej (5. ročník FA STU Bratislava)

Z hodnotenia poroty: Prínosom návrhu je dobre vyriešený urbanizmus so správnou gradáciou výškovej hladiny zástavby a vytvorením mestského bulváru s vylúčením hromadnej dopravy. Požadovaná regulácia je prispôsobená navrhovanému riešeniu. Návrh je spracovaný s evidentnou hierarchiou priestorov, gradáciou mestských verejných priestorov a dobrou urbanistickou kompozíciou. Navrhované územie pôsobí urbanisticky celistvo a zároveň je dosiahnuté pretransformovanie požadovaných modulov do vlastného návrhu.

3. miesto – súťažný návrh č. 2 autorov Dávida Kruliaca a Jozefa Spurného (4. ročník FA STU Bratislava)

Z hodnotenia poroty: Prínosom návrhu je dobre vyriešený urbanizmus so správnou gradáciou výškovej hladiny zástavby a vytvorením mestského bulváru s vylúčením hromadnej dopravy. Požadovaná regulácia je prispôsobená navrhovanému riešeniu. Návrh je spracovaný s evidentnou hierarchiou priestorov, gradáciou mestských verejných priestorov a dobrou urbanistickou kompozíciou. Navrhované územie pôsobí urbanisticky celistvo a zároveň je dosiahnuté pretransformovanie požadovaných modulov do vlastného návrhu.